Köpvillkor adressregister med fastighetsägare | Marknadsinformation Köpa adresser till fastighetsägare | Köpvillkor

Villkor vid köp av adressregister

Köpvillkor – Personinformation

1. Inledning

Följande Köpvillkor har upprättats av Marknadsinformation i Sverige AB med organisationsnummer 556672-0750 nedan kallad MISE. Motpart i detta avtal benämns nedan som ”Slutkund”.

Avtalet äger laga kraft, utan parternas underskrift, vid Slutkunds emottagande av leveransfil.

Villkoren reglerar hur personinformation kan nyttjas och inkluderar regler kring leverans och filöverföring, åtkomst, förvaring och radering.

Villkoren gäller vid målgruppsurval, registervård, aviseringar, stoppfil i syfte att exkludera vissa privatpersoner från ett urval samt API-lösningar där integration mot slutanvändarens egna verksamhetssystem kopplas mot databas innehållande adressuppgifter till privatpersoner.

Slutkund är skyldig att agera i enlighet med Marknadsföringslagen, Dataskyddsförordningen och övrig tillämplig lagstiftning vid nyttjande och hantering av leverans.

För övriga frågor, vilka inte behandlas i detta avtal, gäller SWEDMAs Allmänna Leveransvillkor.

2. Leverans och filöverföringar, åtkomst, förvaring och radering

All filöverföring mellan parterna skall ske via de säkra filareor MISE tillhandahåller alternativt det sätt som parterna överenskommer. Alternativa leveranssätt skall hålla en hög säkerhetsnivå vad gäller möjlighet för åtkomst av obehöriga eller tredje part.

Åtkomst av leverans från MISE skall endast ges behörig personal hos Slutkund. Undantag är eventuell part vilken skall vara behjälplig vid utförandet av Slutkunds kampanj såsom tryckeri inför utskick av marknadsmaterial.

Hela, eller delar av, en leverans får inte delges eller vidaresändas till obehörig personal eller till tredje part. Byte, vidareförsäljning eller bruk av annan part än Slutkund föranleder skadeståndskrav enligt nedan.

Levererad information skall förvaras på ett säkert sätt med förhindrad åtkomst från obehörig intern personal eller extern tredje part.

Slutkund blir Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter en leveransfil innehåller från tidpunkt av mottagande till dess filen, samt tillhörande kopior, har raderats. Slutkund är skyldig att agera utifrån Dataskyddsförordningens direktiv såsom Personuppgiftsansvarig part.

En leverans skall raderas senast två månader från leveransdatum. Radering krävs inte för Slutkund med löpande avtal om avisering, det vill säga regelbunden uppdateringsfil av Slutkundens kundregister, samt vid API-lösningar. Regler för radering gäller heller inte vid de fall en mottagare knyter kontakt med Slutkund, begär mer information om erbjuden produkt eller tjänst eller köper densamma.

Separat personuppgiftsbiträdesavtal tecknas inför hantering av Slutkundens egna kundregister, exempelvis vid registervård och aviseringar.

Leverans får inte levereras till mottagare utanför EU/EES.

Urval med färre än 100 poster levereras inte då syftet med statistikdatabasen är att göra urval av målgrupper och inte enstaka personer.

3. Nyttjanderätt och källangivelse

Slutkund äger rätt till nyttjande av levererad information vid ett marknadsföringstillfälle inom en tidsperiod om en månad. Vid önskan om upprepade kampanjer mot samma målgrupp krävs därmed nya filuttag och leveranser.

Marknadsföring mot privatpersoner och hushåll skall vara tydlig vad gäller budskap, avsändare och hur mottagaren avsäger sig från vidare kontakt med Slutkund. Informationen får inte användas för maskinella utskick, såsom e-postutskick eller SMS-meddelanden om mottagaren inte uttryckligen godkänner detta. Vid uppringande verksamhet skall gängse regler och bestämmelser följas gällande exempelvis tysta samtal, inspelning och ångerrätt.

Källa i samband med marknadsaktiviteter skall namnges i enlighet med den information som finns i respektive leveransfil. Slutkund är skyldiga att särskilja olika källor. MISEs källa får under inga omständigheter användas som källa för exempelvis egna register eller leveranser utförda av andra leverantörer.

4. Förköp

Förköp i personkontakt.se och bostadskontakt.se innebär att man i förväg kan köpa ett antal poster, innehållande namn och adressuppgifter, vilka skall nyttjas inom en period om tolv månader. Pris per post samt fast avgift per uttag är lägre än vid de tillfällen ett urval köps separat.

5. Fel i leverans

Vid eventuella returer av postala utskick utgår en ersättning motsvarande dubbla inköpspriset för de felaktiga adressuppgifterna. Returerna, i obrutet skick med postdistributörens returstämpel, vidarebefordras till MISE i paket vars porto bekostas av MISE förutsatt att anledningen till returerna orsakats av felaktig adressuppgift levererad av MISE. Minst tjugofem returer krävs för att ersättning skall utgå. Reklamation skall ske inom två månader från leveransdatum.

Felaktigt telefonnummer ersätts med motsvarande den faktiska kostnaden per unikt nummer. Numren sammanställs i Excel med tillhörande adressuppgifter och filen laddas upp till MISE:s leveransverktyg.

Ersättning kan dock alltid begränsas till det belopp som Slutkund har erlagt för den aktuella adressleveransen.

Ingen ovan nämnd ersättning utgår till Slutkund med löpande avtal såsom aviseringstjänst eller API-tjänst.

MISE ersätter inga övriga kostnader än de beskrivna ovan, varken direkta eller indirekta kostnader vilka kan ha uppkommit hos Slutkund eller hos Slutkunds samarbetspartner, distributör eller dylikt.

Vid eventuell leverans av korrupt eller oläslig fil äger MISE rätt att direkt efter påpekande överenskomma om ny tid för ny leverans utan kostnad eller ersättning för endera part.

6. Betalning

Fakturering sker via e-faktura, om inget annat överenskommits, med tjugo dagars betalningstid, moms tillkommer på samtliga belopp. MISE har rätt till 8 % dröjsmålsränta vid försenad betalning samt en extra fast avgift om 50 kr per betalningspåminnelse.

7. NIX-register

NIX-fria urval debiteras med pris per post enligt NIX-föreningens gällande prislista. Alternativt kan ett urval av adresser kompletteras med telefonnummer och då få en NIX-markering på de telefonnummer som är spärrade, här gäller likaså pris enligt föreningens prislista.

I det fall Slutkund själv har avtal med NIX-föreningen kan detta anges i urvalssystemet. Ingen debitering sker då för NIX-fria leveranser. Slutkund är i dessa fall själv skyldig att redovisa kostnaden per levererad post till NIX-föreningen.

8. Sekretess

Parterna iakttar fullständig sekretess vad gäller de Personuppgifter vilka finns med i levererade register.

9. Avtalsbrott

Om Slutkund bryter mot dessa Köpvillkor äger MISE rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalade åtaganden.

Väsentligt brott, eller grov vårdslöshet, som innebär att leverans, eller delar av leverans hamnar hos, eller nyttjas av, tredje part, eller där nyttjanderätt enligt ovan inte följs, ger MISE rätt att fakturera Slutkund motsvarande dubbla kostnaden för den aktuella leveransen. MISE äger även rätt till ersättning för kostnader uppkomna med anledning av Slutkunds missbruk av informationen eller övriga brott mot dessa Köpvillkor.

Vid uppenbart missbruk av data levererad av MISE i syfte att kommersiellt sälja information vidare till tredje part utgår skadestånd om 500 000 SEK.

10. Tvist om tolkning

Eventuell tvist om tolkning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna och i andra hand i svenskt domstolsförfarande förlagd i Stockholm.

Kontakta oss gärna när du ska köpa adressregister med fastighetsägare i Sverige